Virksomhedsservice

Fastholdelse af medarbejdere

Hvis din medarbejder er sygemeldt eller på vej til at sygemeldt, kan Jobcenter Assens hjælpe. Vi har også mulighed for at hjælpe ved større afskedigelser eller perioder med mindre at lave. Kontakt Virksomhedsservice og hør nærmere på 6474 7000 fra kl. 8.00 til 15.00 alle hverdage.

Hvis din medarbejder er truet på sin arbejdsevne, dvs. på vej til at blive sygemeldt, har Assens Kommune nogle tilbud, der kan hjælpe dig med at forebygge en sygemelding.

Jobcentrets fastholdelsesafdeling og Virksomhedsservice har forskellige tilbud i forhold til eks. mentor, undervisning, vejledning & rådgivning, personlig assistance, hjælpemidler eller indretning af arbejdspladsen efter reglerne om de handicapkompenserende ordninger og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Anmeldelse af sygefravær

Hvis du som arbejdsgiver eller selvstændig har brug for hjælp til anmeldelse af sygefravær på www.virk.dk, bedes du kontakte NemRefusion, på telefon: 44607213 eller E-mail: support@nemrefusion.dk

Økonomi

Såfremt du har spørgsmål omkring økonomi kan du som arbejdsgiver med fordel kontakte Jobcenterets Virksomhedsservice på 6474 7000 alle hverdage, og bede om at komme i kontakt med Ydelsescenteret.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en mulighed for at beholde medarbejdere, der ellers skulle fyres, når der ikke er opgaver nok. Det betyder, at medarbejdernes arbejdstid nedsættes i en periode, og de i stedet modtager supplerende dagpenge.
Faktaark, Arbejdsfordeling

Arbejdsgivers 4 ugers sygefraværssamtale

Arbejdsgivere skal indkalde den sygemeldte medarbejder til en sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag.
Faktaark; Arbejdsgivers 4 ugers sygefraværssamtale

Assistance ved større afskedigelser

Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne.
Faktaark; Assistance ved større afskedigelser

Delvis syge- eller raskmelding

Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger, eller hvis medarbejderen på grund af sygdom kun kan klare en del af sit normale arbejde. Faktaark; Delvis syge- eller raskmelding

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Nogle gange kan man spotte, at en medarbejder har det dårligt, og nå at gøre noget ved det, før situationen fører til fravær pga. en sygemelding. Det er i både virksomhedens og medarbejderens interesse at forebygge sygdom og arbejdsskader, så den gode arbejdskraft bliver på arbejdspladsen. Faktaark: Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fast Track

Fast track giver blandt andet arbejdsgiver såvel som medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation. Faktaark; Fast Track

Fastholdelsesplan

En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers. Faktaark; Fastholdelsesplan

Fastholdelsesfleksjob

Med et fastholdelsesfleksjob kan virksomheden beholde medarbejdere på trods af en varig begrænsning i arbejdsevnen. I et fastholdelsesfleksjob er arbejdsopgaver og tempo tilpasset medarbejderens formåen, og arbejdstiden kan være helt ned til få timer om ugen. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder.
Faktaark; Fastholdelsesfleksjob

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads.

Små ændringer på arbejdspladsen kan gøre en stor forskel. Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter. Faktaark; Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb er et forløb, der bliver skræddersyet til den pågældende medarbejder. Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget
sine sygedagpenge efter en af de gældende forlængelsesregler (se faktaark om Revurdering af sygedagpengesager), vil kommunen tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb.
Faktaark; Jobafklaringsforløb
Info-film om Jobafklaringsforløb

Job med løntilskud til førtidspensionister

En virksomhed kan beholde en førtidspensionist med løntilskud (tidligere skånejob) og dermed få glæde af en ofte erfaren medarbejder, som dog ikke kan arbejde fuldtid.
Faktaark; Job med løntilskud til førtidspensionister

Mulighedserklæring

I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring. Faktaark; Mulighedserklæring

Jobcentrets 8-ugers opfølgningssamtale

Hvis en sygemelding forventes at vare mere end otte uger, har kommunen pligt til at følge op på den sygemeldte med en personlig opfølgningssamtale senest otte uger efter første fraværsdag. Inden samtalen skal den sygemeldte medarbejder indhente en lægeattest hos egen læge. Faktaark; Jobcentrets 8-ugers opfølgningssamtale

Personlig assistance

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver, de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Faktaark; Personlig assistance

Rundbordssamtale

Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation. Faktaark; Rundbordssamtale

Sygefravær - anmeldelse og refusion

I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom. Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. Faktaark; Sygefravær - anmeldelse og refusion

Revurdering af sygedagpengesager

Med den nye sygedagpengelov skal jobcentret revurdere alle sygedagpengesager efter 22 uger (ekskl. arbejdsgiver- perioden på 30 kalenderdage). Faktaark; Revurdering af sygedagpengesager

§ 56 aftale - kritisk sygdom

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden.
Faktaark; § 56 aftale - kritisk sygdom