Virksomhedsservice

Rekruttering af medarbejdere

Mangler du en medarbejder? Personalechef eller smed, fejedreng eller bogholder? - Så kan Virksomhedsservice hjælpe dig. Se i filmen - på blot 2 minutter - hvordan vi kan hjælpe din virksomhed. Du er også velkommen til at kontakte os på 6474 7000 Du finder en oversigt over alle vores tilbud nederst på siden.

Ansæt en akademiker

Højtuddannede skaber dokumenteret vækst og udvikling. Virksomheder, som har mange højtuddannede ansat, har den højeste dokumenterede vækst. Alligevel er der fortsat mange potentielle vækstvirksomheder - særligt små og mellemstore virksomheder - der kun har få eller slet ingen akademikere ansat. Typisk fordi det som ejer/leder kan være svært at tænke ud over den daglige drift og sætte fokus på udvikling. Derfor giver det ekstra god mening at lade jobcentret hjælpe din virksomhed med at afklare, om en akademisk medarbejder også kan være jeres vej til øget vækst. Faktaark; Ansæt en akademiker

EGU - Praktikplads for unge

Praktikplads for unge via Erhvervsgrunduddannelsen. Ved at oprette en praktikplads for en egu-elev kan virksomheder på meget fleksible vilkår åbne døren til arbejdsmarkedet for unge under 25 år, der ikke passer ind i snævre skolerammer. Faktaark; EGU - Praktikplads for unge

Fritidsjob for unge

Få løst en række rutineopgaver, og hjælp en ung godt på vej. Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidsjobbet er med til at udvikle den unge personligt og giver en vigtig opdragelse og praktisk forberedelse til arbejdslivet - og til valg af uddannelse. Faktaark; Fritidsjob for unge

Fleksjob

Fleksibel arbejdskraft til alle de mindre opgaver. Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen. Faktaark; Fleksjob

InnoBooster

Ny vej til vækst og beskæftigelse. Der er brug for flere virksomheder, der vokser og udvikler sig, så der skabes vækst og nye arbejdspladser. Med InnoBooster kan Innovationsfonden investere op til 5 mio. kr. til udgifter, der kan hjælpe med at gøre din virksomheds gode ideer til virkelighed. Faktaark; InnoBooster

Job med løntilskud

Udvid mulighederne for at finde og forme nye medarbejdere. Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud.
Faktaark; Job med løntilskud
Faktaark; Job med løntilskud i offentlige virksomheder
Faktaark; Job med løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob)
Faktaark; Job med løntilskud til nyuddannede med handicap

Jobordning for veteraner

Nye muligheder for fysisk eller psykisk skadede veteraner. Jobordningen giver de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv. Jobordningen kan således give fortrinsret til offentlige stillinger samt mulighed for, at arbejdsgiver kan søge en jobpræmie* på 50.000 kr. efter 26 ugers uafbrudt ansættelse med et gennemsnitligt timetal på minimum 15 timer pr. uge. Faktaark; Jobordning for veteraner

Kombinationsforløb

Gradvis udvikling af ansættelsesforholdet. Med et kombinationsforløb er det muligt at kombinere ulønnet virksomhedspraktik med ordinære løntimer. At få en reel løn for dele af arbejdsindsatsen skaber et stærkt personligt incitament hos borgeren, og samtidig giver det mulighed for gradvist at udvikle ansættelsesforholdet i takt med, at borgeren mestrer de tillærte arbejdsopgaver. Faktaark; Kombinationsforløb

Mentorordning

Styrker lediges muligheder for at få eller fastholde job. Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Faktaark; Mentorordning
Ansøgning om tilskud til mentorfunktion (AB 401)
Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion (AB 405)

Opkvalificeringsjob

Skræddersy nye medarbejderes kompetencer. Opkvalificering før - eller efter ansættelse. Med den regionale uddannelsespulje kan virksomheden uden udgift opkvalificere
nye medarbejdere til konkrete jobfunktioner i op til tre måneder før ansættelsens start. Faktaark; Opkvalificeringsjob

Rekruttering til småjobs

Har din virksomhed mindre opgaver, der ikke bliver løst i det daglige? Bruger faglærte medarbejdere tid på at løse ufaglærte opgaver? Eller har I brug for ekstra mandskab ved spidsbelastninger? Så kan småjob til borgere på offentlig forsørgelse måske være løsningen. Faktaark; Rekruttering til småjobs

Seniorjob i kommunen

Brug ledige seniorer til vigtige kommunale opgaver. En kommunal virksomhed kan ansætte en person, der er bosiddende i kommunen og skal på efterløn inden for fem år fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten udløber, i et seniorjob. Faktaark; Seniorjob i kommunen

Virksomhedspraktik

Kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Virksomhedspraktik er en kort og ulønnet ansættelse, hvor din virksomhed og en potentiel medarbejder kan se hinanden an.
Faktaark; Virksomhedspraktik

Virksomhedscenter

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed. Aftalen betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til rådighed for
jobcentret. Målet med aftalen er at få ledige med fx ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Faktaark; Virksomhedscenter

Virksomhedsrevalidering

Virksomhedsrevalidering er samlede uddannelses- eller optræningsforløb i en virksomhed, som kan iværksættes for personer med begrænsninger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet på normale vilkår. Faktaark; Virksomhedsrevalidering

Vitas

Digital anmodning om forløb og tilskud. Med Vitas det nemmere at anmode om oprettelse af løntilskudsstillinger, praktikforløb, nytteindsats, IGU, voksenlærlingeforløb, jobrotation, fleksjob, mentorordning, hjælpemidler og personlig assistance i din virksomhed*. VITAS erstatter
udvekslingen af de kendte papirblanketter i en digital, brugervenlig og dialog baseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret. VITAS er
obligatorisk at benytte for alle arbejdsgivere. Faktaark; Vitas

Workindenmark

Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft være svaret. Jobcentret kan hjælpe dig med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU, samt fra Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via Workindenmark. Faktaark; Workindenmark