Virksomhedsservice

Fleksjob

Vil du være en fleksibel arbejdsgiver? Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til. Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Sådan gør du

Kontakt Jobcenter Assens, Virksomhedsservice og hør om mulighederne for etablering af fleksjob:

Telefon 6474 7000
Mail: virksomhedsservice@assens.dk

www.jobnet.dk er det muligt at annoncere direkte efter fleksjobbere.

Fastholdelse af allerede ansatte via fleksjob

Hvis virksomheden ønsker at fastholde en allerede ansat med fleksjobordningen, skal den ansatte have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder (med en skriftlig aftale), inden der kan tages stilling til/oprettes et fleksjob.

Ved fastholdelsesfleksjob skal det skriftligt kunne dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler/på særlige vilkår.
Der kan ses bort fra reglen om 12 måneders ansættelse under de sociale kapitler/særlige vilkår, hvis der er tale om akut opstået sygdom eller ulykke.

Fordele

Der kan være mange fordele ved at ansætte en medarbejder i fleksjob.

  • Du kan f.eks. få en kompetence i de timer, du har brug for den, frem for at skulle udfylde en fuldtidsstilling.
  • Med et fleksjob får du en medarbejder, som arbejder deltid eller fuldtid, men som på grund af varige funktionsnedsættelser har behov for at arbejde under nogle særlige hensyn.
    Som arbejdsgiver betaler du kun for den effektive tid, medarbejderen arbejder.
  • Ved sygdom ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, og der kan ydes tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance.
  • Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, og kan tilbydes personer, der har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen i forhold til ethvert erhverv.
  • Fleksjob bevilges som udgangspunkt i op til fem år ad gangen*.
  • Virksomheden betaler kun for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer.
  • Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme.
  • Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med øvrige medarbejdere.

* Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til et fleksjob.
Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob.
Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Eksempel

En 47-årig automekaniker bliver på grund af en omfattende ryglidelse samt depression sygemeldt fra sit arbejde. Efter længere tids sygemelding ønsker han at genoptage arbejdet, men det kan ikke lade sig gøre på grund af ryggen. Han bliver herefter arbejdsprøvet i forskellige arbejdsfunktioner og i nye brancher, men hans arbejdsevne er varigt begrænset, og han bliver derfor indstillet til et fleksjob. I samarbejde med jobcentret finder han et fleksjob hos et ejendomsservicefirma, hvor han kan arbejde 10 timer om ugen og modtage et supplerende fleksløntilskud fra kommunen.

Printvenligt faktaark: Fleksjob - virksomhedsinformation